2024-04-20 14:14:41
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Kalvarijos parapijos 1721 m. aprašymas
Kalvarijos parapijos 1721 m. aprašymas

Pradinis parapijos stovis pagal vyskupo komisarų pra­nešimą iš 1721 metų. - Vilniaus vyskupas Bžostauskas 1721 m. vasarą atsiuntė į Kalvariją du komisarus: kun. Kazimierą Aleksį Truskolaskį ir kun. Antaną Vadauską. Juodu padarė platų apžiūrėjimą ir ką rado tokiu netrumpu rašytu protokolu pranešė vyskupui:

Mes ... Ekscelencijos ... pasiųsti komisarai ... apžiūrėjimą pradė­jom nuvykdami į Kalvariją; ten prie bažnyčios durų prikabinom skelbimą, kad rugpjūčio 11 d. darysime bažnyčios ir parapijos apžiū­rą. Tai dienai atėjus, nuvykome į bažnyčią, ir štai kokią ją radome.

Bažnyčia medinė, pušinių sienojų, pradėta prieš 17 metų kun. Jono Sabaliausko, Alvito dekano, Gražių klebono prie Šešupės upės, toje vietoje, kuri buvo negyvenama dėl dažnai joje pasitaikančių apiplėšimų ir muštynių. Tą ten jau esančią miestelyje bažnyčią kun. dekanas savo darbu ir lėšomis yra pabaigęs ir jau miręs.

Bažnyčios įrengimas: 4 nebrangūs arnotai su stulomis ir manipuliais ; 6 įvairūs velionai su galionėliais ir mezginėliais ; 3 palės (taurės uždangos); 4 juostos ; 1 juodas arnotas su stula ir manipuliu, pusiau šilkinis, stulpas baltas adamaškinis; 2 taurės su patenomis ; 1 komuninė tabernakulyje, su spinduliais, naujai įtaisyta ; 1 paauksuota patena, bursoje nešama pas ligonius su vijatiku, naujai įtaisyta; varpinėje du varpai, vidutinio didumo. Trečias varpelis (signorius); 2 maži skambučiai; 2 cininės ampulės ; 2 namų audeklo albos su humerolais ; 2 tokio pat audeklo kamžiukės tarniukams ; 4 altoriai ir 2 altorėliai procesijoms ; 1 mišiolas ; 1 procesijos paveiks­las ; 14 įvairių vėliavų ir 1 juoda ; būbnai yra brolijos ; 4 alvinės (cininės) šventų angelų žvakidės ir 10 medinių; 4 korporalai; 2 bursos; 4 purifikatoriai; šventiems aliejams cininiai indeliai ir krikšto didelis, dubens pavidalo indas.

Klebonija ir kiti pastatai. Velionies kunigo Sabaliausko pastatytas medinis namas. Jame yra pirkia su kamara, durys su vyriais. Pirkia kunigui gyventi su neseniai pastatyta žalia krosnimi. Pirkioje trys dideli langai su švininiais įtvarais, dalinai išdaužyti. Kamaroje toks pat langas. Skersai priemenę kitame trobos gale yra pirkia, kepykla vadinama, su kamara. Čia krosnis juoda (plūktinė). Čia gyvena šeimyna. Durys su vyriais. Langai maži. Priemenė išgrįsta medžiu. Priemenėje tvartas arkliams ir galvijams, bet nėra nei arklių, nei avių, nei jaučių. Kuriuos testamentu kun. Sabaliauskas buvo palikęs, jau pastipo.

Yra senas kluonas, sukritęs. Du svirneliai, trys lūšnelės, kuriose bažnyčios elgetos gyvena, o taipgi ir bažnyčios tarnai. Vargoninkui yra pastatyta trobelė 1720 m., o 1721 m. liepos mėn. pastatytas prieglaudai namelis su kamara, bet be priemenės. Yra ir maža varyk­la (bravorėlis) ir pirkelė. Visos šitos lūšnos pastatytos ant bažny­čiai priklausančio sklypo.

Bažnyčios fondas. Ekscelencija klausiate apie Kalvarijos baž­nyčios fondą. Neradome jokio. Nuo 1719 m. ta bažnyčia kitokio turto negavo, tik minėto dekano testamentu paliktą sumą. Suvokiame, kad velionies testamente nurodytoji suma tikrai yra, nes štai turime įsisaistymo rašto nuorašą:

Mano Aleksandro Pučinsko ir mano Kotrynos Šobranskaitės, sutnoktų Pučinskų raštas, duotas Kalvarijos bažnyčiai, esančiai Nemunaičio giri­ninkijoje, kad velionis kun. Jonas Kazimieras Sabaliauskas, Alvito dekanas, Gražių klebonas yra pas mus palikęs apyvartinių pinigų, lenkiškų zlotų, tris tūkstančius, kuriuos mes kaip skolą turime atiduoti, jo pasky­rimu, Kalvarijos bažnyčiai ir pilnai atsiskaityti Kalvarijos klebonijoje 1721 m. šv. Jurgio šventės dieną pagal naująjį kalendorių, tai yra balan­džio dvidešimtą dieną. Tą įsisaistymą pilnai išpildysime teisinių bausmių grėsme.

Yra antspaudas ir parašai. Liudininkų parašų nėra. Patį raštą matėme.

Velionis kun. Sabaliauskas testamente pažymėjo, kad bažnyčia fondo neturi. Yra tik įvairių raštų, kurių kelis Jums nusiuntėme ir • čia įrašome dar sekantį, kuriuo bažnyčiai buvo duotas Menkupių kaimas.

Jokių valakų, jokios žemės Kalvarijos mieste nėra, iš kurių klebonas turėtų naudos. O jei velionis kun. Sabaliauskas kokią :žemę ir laikė, tai be fondo, ir ją dvaras atsiėmė. Tik dvi pievos - Smetoniškė ir Geldašiškė, iš senų senovės Kalvarijos bažnyčiai duo­tos ; jos ir lig šiol laikomos. Klebonijos daržas yra apsėtas visokiu vasarojumi.

Pastaba: Šiųmetiniame J.M. Vyšnioveckio fondo rašte šitos pievos neįrašytos.

Menkupių kaimo gyventojai ir jų prievolės. Jūsų Ekscelencijos paliepti, nuvykome į Menkupių kaimą ir, ką matėme, surašome:

Tame kaime yra dvidešimt pusdevinto margo žemės. Už kiek­vieną margą žemiau surašyti žmonės moka po dvi timpas. Hibernos mokėjo už metus šimtą šešis zlotus želiongais. Menkupių kaime gyvena :

Stasys Kvederavičius laiko du darbinius jaučius ir du arklius. Prievolė - dirbti kas savaitę po dvi dienas su gyvuliais.

Jurgis Šimoniukas naujakurys, nieko nedirba.

Andrius Žebrys laiko du jaučius ir du arklius ir kas savaitė dirba po dvi dienas su gyvuliais.

Andrius Rasteliūnas laiko vieną jautį ir vieną arklį, dirba po dvi dienas.

Stepas Bendoriukas dirba kas savaitę po dvi dienas, laiko savo du arklius.

Grigas Misiukynas dirba po dvi dienas, laiko savo .du jaučius l|r du arklius.

Juozas Beržanskis dirba po dvi dienas, turi savo du arklius.

Motiejus Račkauskas dirba po dvi dienas per savaitę, laiko savo du arklius.

Jonas Vaitiekūnas naujakurys.

Jokūbas Panilis dirba po dvi dienas, laiko du arklius.

Kaimo smuklės nuomininkas žydas, kaip matėm iš jo sutarties, moka metinės nuomos penkis prūsiškus talerius, tai yra dvidešimt penkias timpas, įskaitant į tą sumą ir mokesčius - čiaupinį ir šilinginį, kuriuos dvaras padengdavo.

Kitos Menkupių valstiečių prievolės. Iš kiekvienų namų dirbti po dvi dienas kas savaitę. Duoti po ketvirtį statinės rugių ir miežių. Kasmet dvaro krovinius vežti keturis kartus. Kai nevažiuoja, mo­lėti po dvidešimt timpų. Duoti po šešis gaidžius, arba mokėti po 4 timpas.

Menkupiai nuo Kalvarijos už mylios kelio, už didelių balų. Vykti reikia labai blogu keliu su suirusiais tiltais. Ypatingai sunku įvykti pavasarį ir rudenį.

Kalvarijos parapijos kaimų nuotolis nuo parapinės bažnyčios. Duodame visų kaimų sąrašą, nurodydami kiekvieno jų atstumą nuo Kalvarijos bažnyčios. Kaimai, kurie priklauso Kirsnos girininkijai ir tuo pačiu Kalvarijos bažnyčios aptarnaujami:

Dambauka į Kalvariją - pusmylis.

Santaka - pusmylis.

Sūsninkai - pusantros mylios. Jiems ir į Rudaminą- pusantros.

Smalininkai - ketvirtis mylios.

Palnyčia - viena mylia.

Išlandžiai - dvi mylios ir į Lazdijus - dvi mylios.

Išorai [taip seniau vadino Didžiąją Kirsną] - trys mylios ir Lazdijus - dvi mylios.

Akmenynai - į Kalvariją pusantros ir į Gražius pusantros.

Juodeliai - į Kalvariją mylia.

Eglėbaliai - mylia.

Kalviai ir Kreivoji - pusmylis.

Graužiniai - trys mylios, o į Gražiškius - pusmylis.

Vilkabaliai - trys mylios, o į Gražiškius - ketvirtis mylios.

Bambiniai - į Kalvariją trys mylios, o į Gražiškius tik per lauką.

Krosnėnai - trys mylios, o į Rudaminą - tik mylia.

Bebrauninkai ir Barčiai - į Kalvariją puspenktos mylios, o į Simną - tik mylia.

Mankūnai - šešios mylios, o į Bendres (Miroslavą) - tik per lauką.

Vozbučiai - dešimt mylių, o į Merkinę - tik mylia.

Kušliškiai ir Kiškis - po ketvirtį mylios. [Dabar Kiškio kaimo nėra],

Vabaliai už Nemuno - pusaštuntos mylios, o į Bendres - pusantros.

Kitų parapijų kaimai, kuriems arčiau į Kalvarijos bažnyčią.

Nemunaičio žemiečiams-dvarininkams :

Vyšniauskui, Butrimavičiui ir kitiems - pusmylis į Kalvariją.

Sauliukoniui ir kitiems - viena mylia.

Ponui Volkovickiui - viena mylia.

Bartininkų parapijos gyvenvietės, kuriom arčiau yra į Kalvariją, bet jos visos yra už Nemunaičio girininkijos ribų:

Ponui Domanskiui su savo kaimais į Kalvariją - pusmylis, į Bartininkus - pustrečios mylios.

Ponui Malickui su kaimais į Kalvariją ketvirtis mylios, į Barti­ninkus - pustrečios.

Ponui Zavistovskiui su savo kaimais į Kalvariją - mylia, į Bartininkus - pustrečios.

Ponui Lokinskui su kaimais į Kalvariją - mylia į Bartinin­kus - keturios.

Pono Presalskio, seniūno, Baraučizna - į Kalvariją pusmylis, į Alytų - aštuonios.

Pono Zavistausko Kreivoji - į Kalvariją pusmylis, į Alytų - aštuonios.

Pono Chomicos Naujienėlė - į Kalvariją - mylia, į Barti­ninkus - keturios.

Ponui Jelinskui (be kaimų) į Kalvariją - mylia, į Bartinin­kus - keturios.

Pono Kosakovskio Tabarauskų kaimas į Kalvariją - mylia, į Bartininkus - dvi.

Šleiniai - į Kalvariją mylia, į Bartininkus - dvi.

Gulbiniškiai - į Kalvariją mylia, į Bartininkus - trys.

Ponui Jundzilai - į Kalvariją mylia, į Bartininkus - dvi.

Pono Šalinsko Janavičiai ir Naujienėlė - į Kalvariją mylia, į Bartininkus - trys.

Punsko parapijos ir turtų apsaugos vietų gyvenvietės :

Pono Padleskio Orija - į Kalvariją ketvirtis mylios, į Punską - pustrečios.

Trakėnai nuo Kalvarijos - pusmylis, į Punską - pustrečios.

Brazavas - į Kalvariją pusmylis, į Punską - pustrečios.

Barkauskui ir kitiems iš Margų į Kalvariją - pusmylis, į Punską - pustrečios.

Pono Jacinsko Mergutrakis - į Kalvariją mylia, į Punską - dvi mylios.

 

Surašyta Kalvarijoje 1721 m. rugpjūčio 13. d. pasirašė: Truskolaski, A. Vadovski (originalas MAB)

L.: Kunigas Jonas Reitelaitis Kalvarija. Roma 1968

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,590,880 unikalūs lankytojai