2024-05-23 19:40:47
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Kalvarijos parapijos (Vilniaus vyskupijos, Alvito dekanato) 1784 metų aprašymas

Įžangai:

1784 m. birželio 27 d. Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis kreipėsi į dekanus, nurodydamas jiems iki rugsėjo pirmosios parengti topografinius dekanatų parapijų aprašymus. Jie turėjo tapti pagrindiniu šaltiniu, rengiant tikslų Vilniaus vyskupijos žemėlapį. Dekanai šį vyskupo pavedimą perdavė vykdyti klebonams ir įgaliotiems kunigams.

Parapijų aprašymuose pagal atitinkamai parengtą klausimyną buvo išvardijamos visos gyvenamosios vietovės (nepaisant jų dydžio ir priklausomybės) ir nurodytas atstumas tarp jų ir parapijos centro. Aprašyme turėjo būti nurodytos ir kaimynystėje esančios parapinės bažnyčios, miestai, pateikti svarbiausi duomenys apie miškus, upes, pelkes, ežerus, tvenkinius, malūnus, taip pat senovės paminklus. Ypač daug dėmesio buvo skirta keliams. Visi pagrindinėmis kryptimis iš parapijos centro ve­dantys keliai buvo aprašomi taip, kad skaitytojas galėtų lengvai įsivaizduoti savo pa­ties kelionę: vieno ar kito kelio nuokalnes ir įkalnes, vingius, išsišakojimus, pakelėje esančias sodybas, smukles, kryžius, brastas, tiltus.

Vyskupijos kanceliarijai pateikti parapijų aprašymų originalai buvo suskirstyti pagal dekanatus ir surišti į vieną ar kelias dideles bylas. Vieno asmens ranka buvo parengti ir dekanatų parapijų aprašymų nuorašai, iš kurių sudarytos nedidelės ats­kiros bylos. Kaip ir galima tikėtis, nuorašai nuo originalo šiek tiek skiriasi. Juose bandyta kiek vienodinti rašybą, sudėlioti skyrybos ženklus, kur jų nebuvo, ir pana­šiai. Tad suprantama, jog kai kuriose vietose truputį pakito ir dalykinis turinys. Koks aprašymų pagrindu sumanyto parengti žemėlapio likimas, nėra žinoma.

Įvairūs duomenys apie parapijas, apklausiant klebonus, buvo renkami ir iki 1784 metų, ir vėliau, tačiau informacija, surinkta Vilniaus vyskupijos žemėlapiui rengti, yra ypatinga. Tai neįkainojamas gyvenamųjų vietovių istorijos šaltinis. Be to, jis suteikia įvairių vertingų duomenų apie miškus, upes, ežerus, kelių tinklą. Čia daug svarbaus yra lietuvių kultūros tyrinėtojui. Nemažai vietovardžių ir vanden­vardžių anketose yra nežinomi iš kitų šaltinių arba paminėti juose pirmą kartą. Be to, jie dažniausiai lokalizuojami atstumo ir krypties nuo parapijos centro tikslumu. ...

Vykintas Vaitkevičius Padavimai iš 1784 m. Vilniaus vyskupijos dekanatų aprašymo Tautosakos darbai XXXV, 2008

Kalvarijos parapijos (Vilniaus vyskupijos, Alvito dekanato) 1784 metų aprašymas

Kalvarijos parapija, esanti Trakų vaivadijoje, Alvito dekanate, Užgirio trakte (Trakt Zapuszczanski) aprašyta 1784 metų rugpjūčio mėnesį.

Parapijinė Kalvarijos miesto bažnyčia, esanti ponios [Juzefos Aleksandros Čartoriskos] Oginskos, DLK hetmanės, seniūnijoje, yra Trakų vaivadijoje, Alvito dekanate. Kaimai ir vietovės, priklausančios šiai parapijai, randasi toje pat vaivadijoje, išvardintos abėcėlės tvarka:

Auksztakalnie, Osipovskio (Osipowskiego) margai, tarp PR ir P nuo Kalvarijos bažnyčios už 1 DM.

Barkai, Barkaučizna (Borkowszczyzna), Osipovskio (Osipowski) palivarkas, į PV, 1 MM

Brazavas (Brzozowo), Osipovskio (Osipowski) kaimas, tarp P i PV, 0,5 Mylia,

Barauskai (Borowszczyzna), kaimas ir dvaras, JKM privilegija, totoriaus Achmatovičiaus (Achmatowicz) [valdomas], į ŠR 0,5 Mylia.

Brukai (Bruki), Chomičių (Chomicz) arba Skersabalių (Skiersabole) margai į PR 1 Mylia,

Būdviečiai (Budziszki) arba Paulukalnie, Kalvarijos seniūnijos margai, į ŠV 0,75 mylios,

Būdviečiai (Budziszki), Kalvarijos seniūnijos margai, tarp PV i ŠV 1 DM,

Budziszki, JKM Buktos rakto (klucz Buchcianski) margai, į ŠR 1 M,

Butanavičiai (Butanowicze), Kalvarijos seniūnijos margai, tarp PR i P, 0,75 mylios.

Chomičiai (Chomicze), arba Skersabaliai (Skiersabole), kaimas ir palivarkas (Awuls), priklausantys JKM Buchtos raktui, valdomi Ulano (Ulan), JKM leitenanto (porucznik), į PR 1DM,

Dambauka (Dębowka), kaimas priklausantis Kalvarijos parapijai, į WL, 0,5 MM,

Eglėbaliai (Eglebole), Kalvarijos seniūnijos margai, į ŠV, 1 DM,

Egliniszki, JP Osipovskio (Osipowski) kaimas, į P 1DM

Gazdai (Gozdy), kaimas, priklausantis Mockų seniūnijai (Starostwo Mackowskie), tarp PR i P 1,25 DM,

Gurewicze, Kalvarijos seniūnijos margai, į PR 1 DM,

Janavas (Jonai, Janow), JKM raktas, priklausantis Alytaus ekonomijai, į Šiaurę 0,25 MM,

Janauka (Janowka), kaimas priklausantis Janavo raktui (1775 kaimas priklausė Trakų raktui, Bartninkų gubernijai, kaime buvo 9 ūkiai), į Šiaurę 0,25 MM,

Juodeliai (Jodele), Kalvarijos seniūnijos margai, tarp PV ir ŠV 0,75 mylios,

Jucevičiai (Jucewicze), Kalvarijos seniūnijos margai, į PR 0,5 Mylia,

Juniski, Buktos rakto margai, į ŠR 1 DM,

Jurgežeriai (Jurgjeziory), Kalvarijos seniūnijos margai, į ŠV 0,5 MM,

Ivantiškiai (Iwantyszki), Kalvarijos seniūnijos margai, tarp PR ir P 0,75 mylios,

Kalvarijos dvaras (Kalwaryjski dwor), priklausantis Juzefai Aleksandrai Čartoriskai Oginskai, DLK hetmanei, į PV apie 1,25 M

Kalvarija (Kalwaria) dėl turgų ir daugybės žydų miestu pavadintas, randasi Šešupės kairiajame krante ir priklauso Oginskai, DLK hetmanei,

Kreivukė (Krzywa), Kalvarijos seniūnijos kaimas, į PV 0,2 MM,

Kreivoji (Krzywa), Buktos rakto kaimas, į WL 1 Mylia,

Kreivieji margai (Krzywianskie morgi), kairėje Šešupės esantys: Kievinė ( Kiewinie), Budziszki, Uboginy ir dešinėje Šešupės esantys: Juncyszki, Dowgirdyszki, Rajdaryszki - visi priklausantys Buktos raktui už 1 DM,

Akmenynai (Kamien) Kalvarijos seniūnijos kaimas, į ŠV i DM,

Kampiniai (Kępiny), Janavo rakto kaimas, į ŠV 0,35 MM,

Kimšai (Kimszy), Janavo rakto margai, į Šiaurę 0,25 MM,

Kalviai (Kowale), Kalvarijos seniūnijos margai, į PV 0,25 MM,

Kumečiai (Kumiece), Slavutos (Slawuta) kaimas, į ŠV 0,5 Mylia,

Kasauskai (Koszowszczyzna), Kalvarijos seniūnijos margai, tarp PR ir Pietų, 1 Mylia,

Kušliškiai (Kuszliszki), Kalvarijos seniūnijos margai, į ŠV 0,2 MM,

Kvietkinė (Kwiatkowszczyzna), Kalvarijos seniūnijos margai, tarp PR ir Pietų, 1 Mylia,

Luliszki, Kalvarijos seniūnijos margai, į PR 1 MM,

Lakinskai (Lakinskie), Chaleckiui (Chalecki) priklausantis privilegijuotas kaimas, į ŠR 0,75 DM,

Menkupiai (Mękupie), Kalvarijos seniūnijos kaimas, į ŠV 0,75 mylios,

Mikalauka (Michalowka), Janavo raktui priklausantis kaimas (1775 metais Mikalauka priklausė Trakų raktui, Bartninkų gubernijai, turėjo 10 ūkių), tarp Šiaurės ir ŠR 0,25 mylios,

Moliniai (Molinie), Buktos rakto margai, tarp Šiaurės ir ŠR 0,25 DM,

Margai (Morgi) prie Kelmavyčio (Kielmowickie) ežero, Kalvarijos seniūnijos margai, į PV 1 MM,

Naujienėlė (Nowinka), Kalvarijos seniūnijos kaimas į Pietus 0,5 Mylia,

Orija (Orja), Kalvarijos seniūnijos palivarkas, į Pietus 0,5 MM,

Asava (Ossowa), Giedraičio (Giedroycia) kaimas į PV 1 Mylia,

Pilekalnie, Chaleckio (Chalecki) dvaras, į ŠR 0,75 DM,

Pelucmargiai (Peluc morgi), Gierdaičio (Giedroyc) margai į PV 1 Mylia,

Pabalinė (Pobalin), Kalvarijos seniūnijos karčiama, į PR 1 DM,

Papiliakalniai (Podpilekalnie), Kalvarijos seniūnijos margai, 1 PV 1 DM,

Pagrandai (Pograndyszki) arba Kamšai (Komsze), Kalvarijos seniūnijos margai, į PR 1 DM,

Pojawiszki, Kalvarijos seniūnijos margai, tarp PR ir Pietų 0,2 Mylia,

Polenciszki, margai priklausantys Chomičiams (Chomicze) t.y. Skersabaliams (Skiersobole), į PR 1 Mylia,

Palnyčia (Polnica), kaimas, kurio pusė priklauso Kalvarijos seniūnijai, kita pusė Mockų seniūnijai, tarp PR ir Pietų 1 DM,

Pakirsniai (Pokirsnianska) karčiama ir margai Kalvarijos seniūnijoje į PR 0,75 MM,

Patašinė (Potaszyno), Karvarijos seniūnijos margai (1 margų naudotojas), Reketijos seniūnijos margai (1 margų naudotojas), Osipovskio (Osipowski) margai (1 margų naudotojas), į PV 1 Mylia,

Raudeniškiai (Plaudaniszki), Kalvarijos seniūnijos kaimas į Pietus 0,5 Mylia,

Rajdaryszki, margai aprašyti Kreivuosiuose marguose,

Santaka (Santoka), Kalvarijos seniūnijos kaimas į ŠR 0,5 MM,

Seivai (Sejwy), JP Rožės Strutynskos (Roza Strutynska) margai, priklausę Seivų ir Vižainų seniūnijai (staroscina) į PR 0,75 mylios,

Skersabaliai (Skiersobole), Kalvarijos seniūnijos kaimas, į Pietus 0,5 DM,

Smalininkai (Smolnica), Kalvarijos seniūnijos kaimas, į Pietus 0,5 MM,

Susninkai (Susniki), Kalvarijos seniūnijos kaimas, tarp PR ir P 1 DM,

Szaciszki, Lakinskų valdos margai, į ŠR 0,75 M

Šatinskai (Szatynskie), kaimas priklausantis Janavo raktui, už 0,5 MM,

Szurkiški, margai Skersabalių valdai priklausantys, į PR 1 M,

Tabarauskai (Taborowskie), Kalvarijos seniūnijos kaimas, tarp PR ir Pietų 0,5 DM,

Trakėnai (Trakiany), kaimas ir dvaras Osipovskio (Osipowski) į Pietus 0,75 M,

Vicentiškiai (Vincentyszki), Kalvarijos seniūnijos margai, į PR 0,75 mylios,

Zovada (Zawady), Mockų seniūnijos kaimas, į Pietus 1,25 M,

Šalti Šaltiniai (Zimna Krynica), palivarkas Slavutos (Slawuty) į ŠV, 0,5 Mylia,

Zubriai (Zubry), Kalvarijos seniūnijos margai, į PR 0,5 DM.

Išnykusių kaimų pavadinimai pateikiami originalo (lenkų) kalba, be vertimo į lietuviškus atitikmenis.

Nuo šios (Kalvarijos) parapijinės bažnyčios kaimyninės apylinkės bažnyčios yra sekančios:

Bartninkų (Bartniki), parapijinė bažnyčia, toje pat vaivadijoje, tame pačiame Alvito dekanate, JKM žemėse į ŠV 2,5 Mylia, važiuoti 2,5 valandos iš Kalvarijos į Bartninkus.

Liubavo (Lubow), parapijinė bažnyčia, toje pat vaivadijoje, tame pačiame Alvito dekanate, Andriejaus Ignoto Oginskio (Andrzeja Ignacego Oginskiego) Trakų vaivados žemėse, tarp PV i ŠV, 2 DM važiuojant kalvota vietove 2,5 valandas.

Liudvinavo (Ludwinow), parapijinė bažnyčia, toje pat vaivadijoje ir tame pat dekanate, Punsko seniūnijoje į ŠR 2 mylios, 2 valandas važiuoti.

Punsko (Punsk), parapijinė bažnyčia, toje pat vaivadijoje, Simno dekanate, Mockų seniūnijoje tarp PR ir Pietų už 3 DM, 4 valandos važiuoti kalvota, akmenuota bei posūkiuota vietove.

Rudaminos (Urdomina), parapijinė bažnyčia, toje pat vaivadijoje, Simno dekanate, paveldimose Turčinavičiaus (Turczynowicz) žemėse į PR 3 Mylia, važiuojant akmenuotu ir posūkiuotu keliu 3 valandas.

Didesnių miestų šalia Kalvarijos bažnyčios nėra. Į Vilnių į ŠR skaičiuojamos 24 mylios. Į Gardiną tarp PR ir Pietų 15 mylių, į Karaliaučių į ŠV 24 mylios, į Kauną į šiaurę 12 mylių.

Keliai Kalvarijos parapijoje yra smėlėti, kalvoti ir labiau Kalvarijoje nei kitur pelkėti.

Ežeras Raudoniu (Raudan) vadinamas .. yra 0,25 mylios pločio ir 0,5 mylios ilgio, yra tarp PR ir Pietų 0,5 DM nuo Kalvarijos bažnyčios.

Ežerėlis Mažasis Raudonaitis (male Raudanajte, dabar Kvietkinės ež.) ... yra tarp PR ir Pietų 1 Mylia,

Kelmavyčio (Kielmowic) ežerėlis, priklausantis Kalvarijos seniūnijai, į PR 1 MM,

Orijos (Orja) ežerėlis, priklausantis Kalvarijos palivarkui, į Pietus 0,5 MM,

Bebrinio (Bobrynis) ežerėlis yra į ŠV 0,75 MM,

4 maži ežerėliai yra į PV 0,5 DM,

Mažas ežerėlis, priklausantis Janavo raktui, yra į Šiaurę 0,25 MM,

3 Maži ežerėliai Rudauka, Juodelis ir Prūdelis (Rudawka, Jodelis, Prudelis) yra į PV ties Juodelių (Jodele) kaimu už 0,75 mylios,

2 maži ežerėliai Skaisteliai (Wielki Skajstis, Maly Skaijstis) yra į PV 0,75 M,

Jurgežerių ežerėlis (Jurgezerys) yra į ŠV už 0,5 MM,

4 ežerėliai yra į PV už 1 DM

Ežeras vadinamas Susie (Susninkų) yra į PR 1 DM.

Pelkės nuo Šleinių (Szlajniow) kaimo, kuris randasi į ŠV 0,5 Mylia tęsiasi į PV 2 mylias iki Liubavo, vietomis pločio iki 0,125 Mylios.

Šešupės upė, prasidedanti šaltiniuose už Liubavo, sudaro tvenkinį prie Kalvarijos dvaro, teka per Kalvariją, Dambauką, Santaką ir Barauskus (Borowszczyzna) toliau per Pilekalnie, Karališkąją Kreivąją (Krzyva Krolewska), Liudvinavą ir t.t.

Kirsnos upė (Kirsnianka), prasidedanti Rimiečio ežere (Rymiec) Rudaminos parapijoje, prateka Kvietkinės margais, po to dešinėn Butanavičių, Pakirsnių kaimais ir ties Barauskais įteka į Šešupę.

Palnyčios (Polnica) upė, prasidedanti Raudonio ežere ir... sutekanti su Gazdos upeliu (Gozdzianka), kuris prasideda šaltiniuose ties Rudniczka kaimu, teka į ŠR per Palnyčią, Kvietkinę ir ten įteka į Kirsną.

Nedidelės pelkės yra tarp Kasauskais (Koszowszczyzna), Auksztakalnie, Rūdinkais (Rudniki) ir Pelucmargiais (Peluc morgie), taip pat tarp Palnyčios (Polnica), Kvietkinės (Kwiatkowszczyzna), Ivantiškiais (Iwantiszki) ir Butanavičiais (Butanowicze).

Taip pat pelkės nuo Janavo rakto ežerėlio per Dambaukos palivarko ir kaimo žemės, Kalvarijos gyventojų laukus tęsiasi iki pat Šešupės. Tačiau šios pelkės gali pavirsti į tokias pievas kaip Smetoniškė (Smietaniszki), kuri priklauso Kalvarijos klebonijai. (Šios lankos randasi Dambaukos palivarko ir kaimo žemėse, tačiau Narbuto (Narbutt)... iš klebonijos prievarta atimtos ir kalvarijiečiams išdalintos, už kurias kelis šimtus Zlotų kasmet dvarui moka, o dvaras savo ruožtu kaip kompensaciją klebonijai 30 vežimų šieno kasmet skiria).

Slavutos (Slawuta) tvenkinėlis, mažas ir siauras, suformuotas iš šalia esančių šaltinių, yra už gyvenamojo pastato į vakarus.

Janave už gyvenamojo pastato į Šiaurę yra kūdra.

Jokių miškų Kalvarijos parapijoje nėra, nei statybai nei malkoms ruošti. Visi keliai laukais eina. Pasitaiko jaunuolynų.

Kalvarijos seniūnijos malūnas yra ties dvaru prie Šešupės. 2 Mockų seniūnijos malūnėliai, vienas ant Vaiponės (?) (Rudnicza) kitas ant Gazdos (Gozdzianka) upelių. Jokių kitų įrenginių nėra.

Keliai ir traktai aprašomi sekančiai:

Kelias į Liubavą ir Bartninkus. Einant nuo Kalvarijos bažnyčios Vižainų gatve, besitęsiančia į V nuo bažnyčios, išvykus iš miesto apie 1,3 km yra Baltojo kalno karčiama (Biala Gora karczma), ties kuria kelias dalijasi į 3 traktus. Pirmasis eina į kairę į Kalvarijos dvarą per gerą tiltą, iš dešinės pusės tvenkinys iš kairės pusės malūnas, čia už 100 žingsnių ant kalnelio dvaras. Už jo į PV už 1 km yra Kreivukės (Krzywa) kaimas... Už to kaimo už 0,25 mylios dešinėje kelio pusėje yra Osipovskio (Osipowski) karčiama, o kairėje kelio pusėje ten pat šeimininko ūkis, dar už 150 žingsnių šio pono margininkai. Nuo to kaimo už kelių šimtų žingsnių Barkai, Barkaučizna (Borkowszczyzna), čia pat Kalvarijos parapijos riba. Už šio palivarko tiesiai už 0,5 Mylia Aguonio (Ogonie) kaimas, priklausantis Liubavo parapijai. Antrasis kelias tiesiai laukais per pelkę (apie 1000 žingsnių)..., už jos vienas kelias dešiniau į Menkupius, kur važiuojant per jaunuolyną geru keliu 0,25 MM dešinėje pusėje randasi Jurgežerių margininkai. Už jų už 1000 žingsnių Menkupiai, už jų į Šiaurę už 0,25 mylios Eglėbalių margininkai. Čia Kalvarijos parapijos su Bartninkų parapija riba. Už Eglėbalių margininkų už 0,125 mylios gyvena margininkas Pienkevičius (Pienkiewicz), priklausantis Bartninkų parapijai. Kairiau kelias veda į Sikaryszki karčiamą, kuri priklauso Kalvarijos seniūnijai. Karčiama yra už upeliuko ištekančio iš šaltinių dešinėje kelio pusėje. Nuo šios karčiamos vienas kelias eina į kairę į Liubavą, kur važiuojant į PV už 0,25 Mylios nuo karčiamos kairėje kelio pusėje yra margininkas Bezgila (Bezgil), už jo 2 ežerėliai Skaistelis (Wielki Skajstis, Maly Skajstis), dešinėje kelio pusėje Rudaukos (Rudawka), už jo Juodelių (Jodele) kaimas, už jos į vakarus 2 ežeriukai Juodelis ir Prūdelis (Jodelis, Prudelis). Už to kaimo už 0,5 mylios kairėje kelio pusėje yra Papiliakalnių (Podpilekalnie) margai, šalia jų 4 ežerai. Čia Kalvarijos parapijos riba su Liubavo parapija. Kitas kelias nuo karčiamos į dešinę į Akmenynų (Kamien) kaimą, kur važiuojant dešinėje kelio pusėje už kelių šimtų žingsnių Jurgežerių margininkai, o kairėje kelio pusėje už Bebrinio (Bobrynis) ežeriuko ties pelkėmis pietų pusėje esančiais Būdviečių (Budziszki arba Paulukalnie) margais, už jų akmenuotas kelias eina į kalną 0,5 mylios iki Akmenynų kaimo (Kamien), kartu čia Kalvarijos parapijos riba. Iš šio kaimo (Akmenynų) į PV matyti už 0,25 mylios Makauskų (Makowszczyzna) kaimas, priklausantis Liubavo parapijai, į ŠV matyti Būdviečių (Budwiecie) kaimas, priklausantis Gražiškių parapijai. Trečiasis kelias nuo Baltojo kalno (Biala gora) karčiamos eina dešinėn į Bartninkus, kur vykstant iš karto už karčiamos kairėje pusėje yra miškelis, dešinėje pusėje už 0,25 mylios yra Kušliškių (Kuszliszki) margai. Už jų už 0,25 MM tęsiasi damba per pelkę, pelkė tęsiasi iki Šleinių kaimo (Szlajnie) dešinėje ir kiek matosi apie 1000 žingsnių kairėje... Už dambos yra Šleinių karčiama, už jos Šleinių kaimas, priešais karčiamą už 800 metrų už kalnelio, alksnyne tarp šaltinių Slavutos (Slawuta) palivarkas, už jo į pietus Kumečių (Kumiecie) kaimas, čia pat ir Kalvarijos parapijos riba. Už Šleinių karčiamos kelias kyla į kalną ir už 0,25 mylios dešinėje yra Wezupie kaimas, priklausantis Bartninkų parapijai (Tikėtina, jog Vėžupis dabar Tabarai).

Kelias į Liudvinavą. Išvažiavus iš Kalvarijos Vilkaviškio gatve į šiaurę iki Janaukos (Janowka) kaimo, kuris yra kelio kairėje o jos (Janaukos) į ŠV 0,125 mylios kaimas Kampiniai (Kepiny), o toje pačioje linijoje (už Janaukos) dešinėje į šiaurę apie 300 žingsnių kaimas Trakiškiai, kuriuos klebonas prie Bartninkų parapijos priskaičiuoja. Nuo Janaukos už 0,5 mylios į ŠV ant Vilkaviškio trakto matomas Deivoniškių (Dewojniszki) kaimas, kuriuos taip pat prie Bartninkų parapijos klebonas prisiskiria. Taip pat nuo Janaukos 0,5 Mylia į Šiaurę matomas Pasūduonio (Posudon) dvaras ir kaimas, ten pat ant Liudvinavo trakto yra Gulbiniškių (Gulbiniszki) kaimas, tačiau ją klebonas priskiria prie Liudvinavo parapijos.

Kelias į Janavą, JKM raktą, iš Kalvarijos eina Mokyklos (Szkolna) gatve, netoli dvaro praeina šalia Kimšų (Kimsze) margų, už jų 500 metrų prie ežero (į pietus) yra dvaras, už dvaro į šiaurę... pelkėta vietovė..., į jos į šiaurę 0,25 mylios yra Šatinskų (Szatynskie) kaimas. Nuo Janavo dvaro į PR apie 400 m. yra Mikalaukos (Michalowka) kaimas, o nuo jo į ŠR už 150 metrų apie 4 margai Molinių (Molinie) kaimas, už kurio ąžuolynas iki Liudvinavo ir Buktos rakto tęsiasi.

Kelias nuo Kalvarijos bažnyčios per gerą tiltą, kuris yra apie 100 žingsnių nuo jos, Gardino gatve (Grodzenska), iš kurios pusės yra posūkis į Santakos kaimą (Santoka), iš kurio, taip pat pasukus kairėn per Šešupę, brasta galima patekti į Dambauką (Dębowka), kuri yra Šešupės kairėje pusėje, kur važiuojant 0,125 mylios nuo Dambaukos kairėje kelio pusėje yra ąžuolynas iki Buktos, dešinėje kelio pusėje 0,25 mylios nuo Dambaukos dešinėje Šešupės pusėje yra Chaleckio (Chalecki) dvarelis Piliakalniu (Pilekalnie) pavadintas, tuoj už jo ant iškilios aukštumos į PV atstumu 400 metrų nuo dvaro Lakinskų kaimas (Lakinskie) matosi. Nuo čia į 0,125 mylios į ŠR yra Kreivosios (Krzywa) kaimas, vadinamas Karališku (Krolewska), už jo už keleto šimtų žingsnių kairėje kelio pusėje šalia ąžuolyno yra Kievinės kaimo margai (Kiewinie), nuo šio kaimo į PV randasi Uboginy margai, taip pat netoli Budziszki margai. Nuo Kreivosios (Krzywa) kelio dešinėje teka Šešupė, kurios dešinėje pusėje iš kart į Pietus yra Juncyszki margai iš karto prie upės, toliau apie 1,3 km piečiau yra Daugirdiškių (Dowgirdyszki) margai, nuo jų į ŠR apie 1,3 km yra Rajdaryszki ... toliau Triobiškių (Trabiszki) kaimas, priklausantis Liudvinavo parapijai. Pravažiavus Santakos kaimą, kuris randasi dešinėje Šešupės pusėje, kelias eina į kairę į Barauskus (Borowszczyzna), kurie yra 0,25 nuo Santakos, toliau brasta pervažiavus Kirsnos upę toliau į PR yra Skersabaliai (Skiersabole), į kuriuos važiuojant nuo Barauskų už 1,3 km dešinėje kelio pusėje randasi Brukų margai, už jų tokiu pat atstumu kairėje kelio pusėje Szurkiszki margai, kiek toliau Polenciszki margai, nuo kurių už poros šimtų žingsnių Skersabaliai (Skiesobole), Kalvarijos parapijos riba, už jos toliau 0,25 mylios Švykovskio (Szwykowski) dvaras ir kaimas Naujiena (Nowina), priklausantys Krosnos parapijai.

Kelias iš Kalvarijos per tiltą kaip ir aukščiau paminėta, eina Gardino gatve į PR į Pakirsnio karčiamą (Pokirsne), kur važiuojant 0,25 DM nuo Kalvarijos yra kryžius ir traktas į Palnyčią (Polnica) ir Gardiną (Grodno). Nuo čia už 0,125 MM kelio dešinėje pusėje mažoje alksnių giraitėje randasi Jusevičių (Jucewicze) margai, nuo čia už 0,125 mylios kairėje kelio pusėje pasilieka Zubrių (Zubry) margai, nuo čia už keleto šimtų žingsnių yra geras tiltas per Kirsnos upę, už tilto už poros šimtų žingsnių gyvena Pakirsnio (Pokirsnie) margininkai. Kairėje upės pusėje ant kalvos yra Sejwy margai. Persikėlus tiltu už 100 žingsnių pasilieka Pakirsnio karčiama, kuri stovi dešinėje kelio pusėje ant kalvos. Nuo šios karčiamos vienas kelias eina kairėn į Pabalių (Pobalinskiej) karčiamą ir Vilnių, kur važiuojant nuo Pakirsnio karčiamos už keleto šimtų žingsnių ... dešinėje kelio randasi Vicentiškių (Wincentyszki) margai, dar toliau kairėje kelio pusėje Liuliszki margai, toliau dar už kelių šimtų žingsnių kairėje kelio pusėje Gurevicze margai, nuo jų už 0,125 MM dešinėje kelio pusėje pasilieka Pagrandų (Pograndyszki) margai. Už jų pelkynai... ir Pabalinės (Pobalin) karčiama. Čia Kalvarijos parapijos riba. Už karčiamos už 0,5 mylios yra Strazdų (Strozdy) kaimas, priklausantis Rudaminos parapijai. Nuo Pakirsnių karčiamos į dešinę kelias eina į Susninkus (Susniki), kurie taip pat yra Kalvarijos parapijos su Rudaminos (Urdomino) parapija riba. Toliau kelias eina į Rūdelės (Rudka) kaimą, kuris priklauso Rudaminos parapijai. Iš Susninkų važiuojant į šį kaimą, dešinėje kelio pusėje yra Kochanszczyzna margai, nuo kurių pelkės tęsiasi iki pat Rudaminos.

Nuo kryžiaus Kalvarijos laukuose (paminėtas aukščiau), kelias į dešinę veda į Palnyčią (Polnica), kur vykstant už 0,5 mylios nuo Kalvarijos, dešinėje kelio pusėje, pora šimtų žingsnių nuo kelio šalia Raudonio ežero šiaurinės pusės gyvena Pojawiszki kaimo margininkai, priešais yra Gucewicze margai. Nuo čia už 900 m taip pat prie Raudonio ežero, tik iš rytų pusės, kelio dešinėje pusėje yra Tabarauskų (Toborowskie) kaimas, priešais jį – kairėje kelio pusėje už keleto šimtų žingsnių Kirsnos upė teka, o už jos Butanavičių margai (Butanowicze) su savo gyventojais. Nuo čia už 1,3 km kairėje kelio pusėje Iwantiszki margai yra, nuo kurių abejose kelio pusėse ąžuolų jaunuolynas tęsiasi, kur ne kur matosi ir senieji ąžuolai iki pat Kvietkinės margų (Kwiatkowszczyzna), prie kurios yra alksnių giraitė. Kairėje kelio pusėje už margų ura Raudonaičio ežerėlis (Raudanajte, dabar Kvietkinės ež.) bei pelkynai... Toliau kelias į Palnyčią (Polnica) eina tiesiai, kur yra tiltas. Už kaimo jau Kalvarijos parapijos riba, toliau už 0,5 mylios randasi Mockų (Mockow) karčiama ir kaimas, priklausantis Punsko parapijai.

Kelias iš Kalvarijos Gardino gatve išvykus eina į pietus į Auksztakalnie, kur vykstant už 0,5 mylios nuo Kalvarijos randasi Orijos palivarkas (Orja), o už jo ežeras į vakarus, nuo čia už 0,125 mylios kelias eina išilgai Raudeniškių (Raudaniszki) kaimo, nuo jo už 0,125 mylios išilgai Skersabalių (Skersabole) kaimo, dar už 0,125 mylios kairėje kelio pusėje yra Auksztakalnie margai, nuo jų už 300 m. yra karčiama... Toliau į rytus 0,125 mylios tęsiasi miškas, nedidelės pelkės ir už jų Gazdų (Gozdy) kaimas, nuo Punsko parapijos klebono prijungtas prie Kalvarijos parapijos. Už Auksztakalnie už 0,25 MM į Pietus yra tvenkinys, tiltelis ir malūnas, priklausantys Mockų seniūnijai. Nuo to malūno už kelių šimtų metrų yra Rūdininkų (Rudniki) karčiama ir kaimas, priklausantys Punsko parapijai.

Kelias einatis iš Kalvarijos, persikėlus per tiltą ir pasukus dešinėn pašešupiu Totorių (Tatarska) gatve į pietus, veda į Trakėnus (Trakiany). Vykstant šiuo keliu už 0,5 MM nuo Kalvarijos kairėje kelio pusėje už kalno prie Orijos ežero yra Smalininkų (Smolnica) kaimas, dešinėje kelio pusėje už maždaug 1,3 km nuo kelio vedančio į Trakėnus yra Kalvių (Kowale) margai. Nuo čia 0,125 mylios vienas kelias veda į dešinę (į PV) į Brazavo (Brzozowo) kaimą ir už jo už 0,25 mylios esantį Asavos (Ossowo) kaimą. Čia yra Kalvarijos parapijos riba. Už šio (Asavos ) kaimo už 0,25 mylios yra Šarkio (Szarki) kaimas, Liubavo parapijai priklausantis. Antras kelias tiesiai į Pietus vedantis, per Naujienėlės (Nowinka) kaimą, veda į Trakėnus (Trakiany), kurie yra už 0,25 MM nuo Naujienėlės. Viduryje Trakėnų kaimo kelio dešinėje yra nedidelė kūdra, už jos ant kalvos - Osipovskio (Osipowski) dvaras, už jo į ŠV už 0,25 MM gyvena Pelucmargių (Peluc morgi) gyventojai. Vykstant iš Trakėnų tiesiai į pietus už 0,25 mylios kelias eina per Egliniszki kaimą, o už jo už 0,25 mylios yra Zovados (Zawady) kaimas. Toliau į kairę veda kalvotas, akmenuotas, posūkiuotas kelias į Punską. Dėl didelio atstumo iki savo parapijos bažnyčios, šie kaimai, t.y. Egliniszki, Zovada (Zawady), Gazdai (Gozdy) ir dalis Palnyčios (Polnica) mielai prisijungia prie Kalvarijos parapijos.

Kalvarijos parapija neturi nei vaivadijos nei pavieto sienų, visa su kaimais ir vietovėmis priklauso Vilniaus diecezijai, Trakų vaivadijai, Alvito dekanatui, esančiam Užgirio (zapuszczanski) trakte.

Šį savo parapijos aprašymą savo parašu tvirtinu: kunigas Petras Vimboras (Piotr Wimbor), Kalvarijos klebonas...

Vietoj matavimo vieneto Staja pavartoti metrai ir kilometrai, vietoj archainių pasaulio krypčių pavartotos šiuolaikinės pasaulio kryptys.

Matavimo vienetai:

MM- maža mylia 6,25 km. (5,9 km)

Mylia (vidutinė) – 7 km, (6,8 km)

DM – didelė mylia 7,8 km

Lietuviškas prentas – 4,47 metro

Staja – 134 metrai

Margas (Morga) – 0,72 ha.

Archajinės pasaulio kryptys ir atikmenys:

WS – Wschod letni- ŠR,WZ- wschod zimowy - PR, ZL - zachod letni - ŠV, ZZ - zachod zimowy - PV;

Vertė ir parengė maps4u.lt 2012 ©

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.04 sekundes 7,628,736 unikalūs lankytojai